PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW


Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) to urządzenie księgowe służące do bieżącej ewidencji operacji gospodarczych w uproszczonej formie, tzn. w systemie księgowości pojedynczej. System księgowości polega na ścisłej rejestracji przychodów ze sprzedaży (obrotu,utargu), zakupów towarów lub materiałów oraz wydatków, zapisywanych pojedynczo w księdze po dokonaniu transakcji.

Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów (KPiR) reguluje Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. Nr 90 poz. 416 z późniejszymi zmianami; tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176 i Dz. U. z 2000 roku Nr 104, poz.1104). Ta forma rozliczeń księgowych zgodnie z przepisami przeznaczona jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych (osób fizycznych), których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki.

biuro rachunkowe kielce

ZAKRES PODSTAWOWY USŁUGI
 • Weryfikacja rodzajów dokumentów będących podstawą do księgowania
 • Określenie zasad prowadzenia ewidencji księgowej – polityka rachunkowości
 • Księgowanie zdarzeń gospodarczych na podstawie dostarczonych przez klienta dokumentów księgowych oraz dodatkowych dowodów sporządzanych na potrzeby rozliczeń
 • Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży dla potrzeb VAT, rozliczanie podatku VAT oraz wypełnianie deklaracji podatkowych do celów podatku VAT
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (PIT)
 • Rozliczenia transakcji międzynarodowych: Wewnątrzwspólnotowych Nabyć i Dostaw (VAT-UE), import- eksport z poza Unii Europejskiej
 • Sporządzanie tabel amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Przekazanie sporządzonych deklaracji do właściwych Urzędów Skarbowych
 • Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego
 • Przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego
ZAKRES DODATKOWY USŁUGI
 • Sporządzanie miesięcznych zestawień i analiz dotyczących działalności firmy na życzenie klienta
 • Sporządzanie sprawozdawczości GUS
 • Sporządzanie dodatkowych informacji finansowych niezbędnych klientowi w działalności gospodarczej m.in. dla banków i firm leasingowych
 • Inne czynności uzgodnione z klientem
ZAPYTAJ O OFERTĘ CENOWĄ

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – podatek w tej formie płaci się od osiągniętego przychodu, ale bez możliwości pomniejszania go o koszty jego uzyskania. Skorzystać z tej metody opodatkowania może tylko ograniczona grupa podatników. Tego podatku nie mogą opłacać np. przedsiębiorcy prowadzący aptekę, lombard lub kantor, prowadzący spółkę wspólnie z małżonkiem, wytwarzający wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym czy wykonujący wolne zawody. W formie ryczałtu nie może rozliczać się osoba, która była lub jest zatrudniona na umowę o pracę, a zamierza prowadzić własną firmę i wykonywać w jej ramach na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy takie same czynności, jakie w ostatnich dwóch latach podatkowych wykonywała w ramach stosunku pracy.

Zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz.930 z późn. zm.).

ZAKRES PODSTAWOWY USŁUGI
 • Weryfikacja rodzajów dokumentów będących podstawą do księgowania
 • Określenie zasad prowadzenia ewidencji księgowej – polityka rachunkowości
 • Dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów na podstawie dostarczonych przez klienta dokumentów księgowych oraz dodatkowych dowodów sporządzanych na potrzeby rozliczeń
 • Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży dla potrzeb VAT, rozliczanie podatku VAT oraz wypełnianie deklaracji podatkowych do celów podatku VAT
 • Rozliczenia transakcji międzynarodowych: Wewnątrzwspólnotowych Nabyć i Dostaw (VAT-UE), import- eksport z poza Unii Europejskiej
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Przekazanie sporządzonych deklaracji do właściwych Urzędów Skarbowych
 • Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego
 • Przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego
ZAKRES DODATKOWY USŁUGI
 • Sporządzanie miesięcznych zestawień i analiz dotyczących działalności firmy na życzenie klienta
 • Sporządzanie sprawozdawczości GUS
 • Sporządzanie dodatkowych informacji finansowych niezbędnych klientowi w działalności gospodarczej m.in. dla banków i firm leasingowych
 • Inne czynności uzgodnione z klientem
ZAPYTAJ O OFERTĘ CENOWĄ

księgowość kielce


KARTA PODATKOWA


Uproszczona metoda opodatkowania bez ustalania konkretnej podstawy wymiaru podatku (zwłaszcza wielkości dochodu), uwzględniająca jednak rodzaj wykonywanej działalności zarobkowej oraz inne kryteria (na przykład liczbę mieszkańców miejscowości, w której jest prowadzona czy liczbę zatrudnionych osób). Opodatkowanie w tej formie wybrać mogą osoby fizyczne oraz spółki cywilne osób fizycznych, których działalność polega w szczególności na świadczeniu usług dla ludności, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Podstawą płatności podatku jest indywidualna decyzja urzędu skarbowego wydana na wniosek podatnika.

Opodatkowanie kartą podatkową reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz 930 z późn. zm).

usługi księgowe kielce

ZAKRES PODSTAWOWY USŁUGI
 • Weryfikacja rodzajów dokumentów będących podstawą do księgowania
 • Określenie zasad prowadzenia ewidencji księgowej – polityka rachunkowości
 • Sporządzenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w danym roku podatkowym (PIT-16A)
 • Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży dla potrzeb VAT, rozliczanie podatku VAT oraz wypełnianie deklaracji podatkowych do celów podatku VAT
 • Rozliczenia transakcji międzynarodowych: Wewnątrzwspólnotowych Nabyć i Dostaw (VAT-UE), import- eksport z poza Unii Europejskiej
 • Sporządzanie tabel amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Przekazanie sporządzonych deklaracji do właściwych Urzędów Skarbowych
 • Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego
 • Przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego
ZAKRES DODATKOWY USŁUGI
 • Sporządzanie miesięcznych zestawień i analiz dotyczących działalności firmy na życzenie klienta
 • Sporządzanie sprawozdawczości GUS
 • Sporządzanie dodatkowych informacji finansowych niezbędnych klientowi w działalności gospodarczej m.in. dla banków i firm leasingowych
 • Inne czynności uzgodnione z klientem
ZAPYTAJ O OFERTĘ CENOWĄ