ODSETKI USTAWOWE I MAKSYMALNE


Odsetki ustawowe stanowią najpowszechniejszą formę odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Dzięki ich ustanowieniu strony nie muszą wykazywać swoich strat, wystarczy udowodnienie okresu zwłoki oraz wysokości kwoty dłużnej, aby otrzymać odszkodowanie - być może częściowe, ale bez kosztownych procedur dowodowych.

W umowie można zastrzeż również tzw. odsetki umowne, określone procentowo albo w postaci wielokrotności odsetek ustawowych. Należy jednak uważać, aby zastrzeżone odsetki nie były zbyt wysokie, gdyż może to prowadzić do nieważności postanowienia umownego.

Od 20 lutego 2006 r. obowiązuje ograniczenie w ustalaniu umownych odsetek od sumy pieniężnej. Dotyczy to zarówno odsetek związanych z zaciągniętym zobowiązaniem, jak i odsetek za zwłokę. Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.

Dla bezpieczeństwa można określać odsetki nie cyfrą, ale zwrotem „odsetki maksymalne”, podobnie jak „odsetki ustawowe”. Wyższe od maksymalnych odsetki ustalone czynnościami prawnymi dokonanymi przed 20 lutego 2006r. pozostają w mocy (nie ulegają po tej dacie zmniejszeniu).

STAWKA ODSETEK USTAWOWYCH


Stawka Obowiązuje od
13% rocznie 15.12.2008
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz.93, z późn. zm.)

STAWKA ODSETEK MAKSYMALNYCH


Stawka Obowiązuje od
16% rocznie 04.07.2013
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz.93, z późn. zm.)

RACHUNKOWOŚĆ - LIMITY WPROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH


O tym, czy jednostka przekracza limit zobowiązujący do prowadzenia pełnej rachunkowości, decyduje przychód jednostki w poprzednim roku obrotowym.

Jednostki balansujące "na krawędzi" powinny ustalić średni kurs euro NBP obowiązujący 30 września danego roku, porównać kwotę limitu obliczoną przy jego zastosowaniu z obrotem od początku roku. Dążąc do zachowania uproszczonej księgowości należy na bieżąco monitorować wartość sprzedaży i w razie potrzeby część transakcji odłożyć do roku następnego. Może to być opłacalne, gdyż koszt zorganizowania i prowadzenia pełnej rachunkowości może być znaczący.

LIMITY WPROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH


Limit w zł* Rok obrotowy
5’059’560 zł 2014
4’936’560 zł 2013
5’293’440 zł 2012
4’784’400 zł 2011
5’067’120 zł  2010
4’089’960 zł  2009
4’533’000 zł  2008
3’022’000 zł  2008
3’186’800 zł 2007
3’133’280 zł 2006
* Przeliczono według kursu średniego euro NBP na 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz.694 z późn. zm.)

ROZLICZENIA PIENIĘŻNE PRZEDSIĘBIORCÓW


Od 21 sierpnia 2004r. obowiązują nowe zasady ustalania kwoty granicznej, powyżej której płatności dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego: jest to obecnie kwota 15'000 € wg kursu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego transakcję.

Dokonanie zapłaty zobowiązań wynikających z faktur, a przekraczających limit 15'000 €, jest warunkiem m.in. ubiegania się o skrócenie terminu zwrotu podatku VAT przez urząd skarbowy (25 dni zamiast 60, 60 dni zamiast 180).

KWOTA GRANICZNA ROZLICZEŃ


Miesiąc transakcji Równowartość w zł
Październik 2014 r. 62.632,50 zł
Wrzesień 2014 r. 63.193,50 zł
Sierpień 2014 r. 62.460,00 zł
Lipiec 2014 r. 62.413,50 zł
Czerwiec 2014 r. 62.130,00 zł
Maj 2014 r. 62.991,00 zł
Kwiecień 2014 r. 62.569,50 zł
Marzec 2014 r. 62.403,00 zł
Luty 2014 r. 63.552,00 zł
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r., Nr 173, poz. 1807)