ZUS PRZEDSIĘBIORCÓW


Poniższe kwoty obliczone zostały na podstawie obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2013 poz. 1028).

STAWKI OBOWIĄZUJĄCE W 2014 ROKU


Podstawa wymiaru Składki ZUS obowiązujące w 2014 roku
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres 661,92 zł 716,99 zł 270,40 zł 55,07 zł
01-12.2014 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer. Rent. Chor. Wyp.
2247,60 zł 3004,48 zł 2247,60 zł 438,73 zł 179,81 zł 55,07 zł 43,38 zł 270,40 zł 55,07 zł
* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,93%
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 45, poz. 391 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r., Nr 99, poz.1001)

ZUS DLA NOWYCH FIRM


Osoby podejmujące działalność gospodarczą po raz pierwszy od 5 lat mają prawo do ograniczenia wysokości swoich składek ZUS w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Dotyczy to osób, które podjęły działalność gospodarczą najwcześniej 25 sierpnia 2005r., czyli po dniu wejścia w życie nowelizacji.

Liczy się jednak nie data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, ale data faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności, która powinna być zgodna z datami w deklaracjach zgłoszeniowych ZFA, ZPA, ZUA. Przedsiębiorcy mogą zadeklarować wyższą kwotę podstawy wymiaru, licząc na wyższe świadczenia emerytalne czy chorobowe i rentowe, jednak mają prawo do niezwykle taniego startu.

STAWKI OBOWIĄZUJĄCE W 2014 ROKU


Podstawa wymiaru Składki ZUS obowiązujące w 2014 roku
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres 148,43 zł 160,78 zł 270,40 zł 12,35 zł
01-12.2014 01-12.2014 01-12.2014 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy**
Emer. Rent.  Chor. Wyp.*
504,00 zł 3004,48 zł 504,00 zł 98,38 zł 40,32 zł 12,35 zł 9,73 zł 270,40 zł 12,35 zł
* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2015 r.: 1750,00 zł).
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)

MINIMALNE I PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE


Wynagrodzenie minimalne jest podstawową gwarancją ochrony pracownika przed wyzyskiem ze strony pracodawcy, z drugiej jednak strony stanowi przeszkodę w zwalczaniu bezrobocia. Bez względu na poglądy na kwestie ekonomiczne w tym zakresie nie należy zapominać, że zarówno w interesie pracownika, jak i pracodawcy, leży terminowe wypłacanie godziwego wynagrodzenia za wykonaną pracę.

Obecnie wynagrodzenie minimalne w roku następnym (dawniej "najniższe wynagrodzenie") jest uzgadniane w ramach tzw. Komisji Trójstronnej do dnia 15 lipca każdego roku. Prezes Rady Ministrów obwieszcza je do 15 września tego roku w Monitorze Polskim. Można zatem zapoznać się z jego wysokością przed wejściem zmian w życie.

W wyniku nowelizacji z 1 lipca 2005r. jeżeli w roku, w którym odbywają się negocjacje w Komisji Trójstronnej, wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia, stopień wzrostu minimalnego wynagrodzenia zwiększa się dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu PKB.

Wynagrodzenie przeciętne podawane jest co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Należy pamiętać, że dane, które są brane jako podstawa do wyliczeń statystycznych przez GUS nie są pełne. GUS zbiera dane z przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób. Dane o średnim wynagrodzeniu, nie są także zbierane z rolnictwa indywidualnego czy organizacji społecznych oraz politycznych.

Kolejną ważną kwestią jest fakt, że do średniej krajowej brane są pod uwagę tylko zarobki z umów o pracę. Pamiętajmy też, że podawana przez GUS kwota jest zawsze kwotą brutto, która uwzględnia także wszelkiego rodzaju premie, bonusy czy wynagrodzenie za przepracowane nadgodziny.

MINIMALNE WYNAGRODZENIE W POLSKICH ZŁOTYCH ZA OKRES OSTATNICH 10 LAT


PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r., Nr 200, poz. 1679)

PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE W POLSKICH ZŁOTYCH ZA WYBRANY OKRES CZASU


PODSTAWA PRAWNA:
Art. 20. ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. jedn. Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1227 z późn. zm.)