VAT - LIMITY


Co roku należy sprawdzać, czy w roku poprzednim i bieżącym nie została przekroczona aktualna kwota limitu. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od VAT lub z niego zrezygnował, może nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia.

LIMITY PRZEJŚCIA NA VAT W POLSKICH ZŁOTYCH


PODSTAWA PRAWNA:
Art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 roku (Dz.U. Nr 54, poz. 535 tekst ujedn.)

MAŁY PODATNIK VAT


Podatnicy spełniający warunek niskiego obrotu mają możliwość skorzystać z ułatwień w rozliczaniu podatku VAT (wybór tzw. metody kasowej rozliczeń). W ich przypadku obowiązek podatkowy odsuwany jest w czasie. Powstaje on dopiero, gdy kontrahent dokona zapłaty. Pozwala to małemu podatnikowi zachować większą płynność finansową (w myśl zasady płacę VAT – gdy mam środki od kontrahenta).

Ustawa nie odnosi się bezpośrednio do przypadku, w którym mały podatnik prowadziłby zarazem usługi agencyjne oraz klasyczną dostawę towarów czy świadczenie innych usług. Jest prawdopodobne, że dla obu tych rodzajów działalności obroty liczy się oddzielnie.

Małym podatnikiem jest podatnik VAT:
- u którego wartość sprzedaży (wliczając kwotę podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,
- który prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie, zarządza funduszami inwestycyjnymi, jest agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – o ile osiągnięta przez nich kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (łącznie z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.

Poniższe kwoty są przeliczone na złote po średnim kursie euro, który został ogłoszony na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. Przeliczone w ten sposób kwoty zaokrągla się do 1.000 zł.


Rok Mały podatnik Mały podatnik pośrednik
2014 5’068’000 PLN 190’000 PLN
2013 4’922’000 PLN 185’000 PLN
2012 5’324’000 PLN 200’000 PLN
2011 4’736’000 PLN 178’000 PLN
2010 5’067’000 PLN 190’000 PLN
2009 4’053’000 PLN 152’000 PLN
2008 3’014’000 PLN 113’000 PLN
2007 3’180’000 PLN 119’000 PLN
2006 3’130’000 PLN 117’000 PLN
2005 3’503’000 PLN 131’000 PLN
2004 3’655’000 PLN 137’000 PLN
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r., Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)

LIMITY WNT - WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW


Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie występuje w przypadku, gdy dotyczy niektórych towarów nabywanych przez niektórych podatników w niewielkim rozmiarze. Jest to zwolnienie podmiotowe niezależne od zwolnienia podmiotowego – limitu przejścia na VAT.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uznaje się za dokonane na terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu. Jest to zasada odwrotna do zasady ogólnej ustalenia miejsca opodatkowania w przypadku dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych.

LIMITY WNT


Kwota zwolnienia – ustawa Kwota zwolnienia w zł Obowiązuje od
50’000 zł 50’000 zł 01.01.2008r.
10’000 euro 39’700 zł 01.01.2007r.
10’000 euro 39’200 zł 01.01.2006r.
10’000 euro 43’800 zł 01.01.2005r.
10’000 euro 45’700 zł 01.05.2004r.
10’000 euro 45’700 zł 01.01.2004r.
PODSTAWA PRAWNA:
Art. 10 ust 1. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535)